top of page

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

mihalik.png

Jaroslav Mihálik, PhD.

Odborník v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou. Ako vedúci výskumu na fakulte bol zodpovedný za viacero národných a medzinárodných projektov realizovaných fakultou zameraných na mládež, politickú participáciu mládeže a blaho. V súčasnosti je prodekanom pre výskum a vedu na Fakulte sociálnych vied UCM. V projekte je zodpovedný za teoretické pochopenie problematiky mládeže, ako aj metodických postupov v oblasti výskumu participácie mládeže.

Monika Práznovská, PhD.

Mladá politologička so zameraním na Európsku úniu, jej funkcie a politiky. V rámci svojho výskumu sa venuje politikám EÚ, predovšetkým menovej politike EÚ, ktorá ovplyvňuje národné politiky členských štátov. V projekte bude expertkou v oblasti menovej politiky EÚ a zároveň fakultnou projektovou koordinátorkou, zodpovednou aj za event management a externú komunikáciu.

praznovska.png
garaj.png

Michal Garaj, PhD.

Politológ, ktorý sa vo svojom výskume venuje komunitnému plánovaniu a komunitnej práci. Má viacero skúseností ako člen medzinárodného projektového konzorcia financovaného z programu H2020 zameraného na blaho mladých ľudí. V projekte sa zameriava najmä na finančnú gramotnosť mladých ľudí (budúcich voličov aj mladých voličov).

Jakub Bardovič, PhD.

Jeho výskumný záujem je úzko spojený s rozpočtovaním, participatívnym plánovaním a participatívnou demokraciou s osobitným zameraním na angažovanosť mladých ľudí. Jeho skúsenosti sú v projekte využité najmä v oblasti motivácie mladých ľudí byť aktívnymi členmi demokratickej spoločnosti.

Tatiana Tökölyová, PhD.

Odborníčka na koučing a neformálne vzdelávanie. V rámci projektu je zodpovedná za tvorbu vzdelávacích materiálov o finančnej gramotnosti mladých ľudí, za obsah vzdelávacích aktivít ako aj za vývoj vhodných metód implementácie gamifikácie v oblasti finančnej gramotnosti.

Marta Kuhnová, PhD.

Projektová manažérka pôsobiaca na Fakulte sociálnych vied. V roku 2020 získala ocenenie ERA Fellowship v oblasti riadenia vedeckých projektov. Počas implementácie projektu bude zodpovedná za komunikáciu, kontrolné procesy a problematiku projektového manažmentu. Získala titul PhD. v odbore teória výchovy a môže ponúknuť odborné znalosti v oblasti tvorby kurikula, ako aj neformálnych metód vzdelávania.

bottom of page